Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Устройство на територията”

Дирекция „Устройство на територията” осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на благоустройството, устройство на територията, устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и други дейности по устройство на територията, като:

1. Изпълнява функциите на звеното по чл. 5, ал. 6 от ЗУТ и подпомага дейността на Гл. архитект;

2. Участва в изработване на проекти на наредби и програми в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и контрола по строителството;

3. Съхранява и поддържа на наличните кадастрални, регулационни, застроителни, специализирани и др. планове и карти;

4. Актуализира цифровия вид на кадастрални, регулационни, застроителни, специализирани и др. планове и карти с всяко тяхно изменение;

5. Комплектова преписките по измененията на кадастрални, регулационни, застроителни, специализирани и др. планове и карти и ги предава в технически архив;

6. Изпълнява дейностите по мигрирането и актуализирането на данните в Географската информационна система (ГИС);

7. Изпълнява дейностите по попълване и поддържане на кадастрални планове и разписните листи до влизане в сила на кадастралната карта и имотния регистър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

8. Изпълнява дейностите по възлагане и контрол на изработването на специализирани кадастрални карти и карти на подземни проводи;

9. Изготвя техническите задания за изработване на планове по Закона за кадастъра и имотния регистър;

10. Изпълнява дейностите по комплектоване и изпращане на преписки по кадастрални, регулационни и застроителни планове до институции;

11. Изготвя техническите задания за изработване на помощните планове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

12. Изпълнява дейности по възлагането и контрол на изработването на помощни планове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);

13. Изпълнява дейностите и процедурите по одобряването и влизането в сила на помощни планове по ЗСПЗЗ;

14. Изпълнява дейностите по уреждане на отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по § 4 и посл. от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗСПЗЗ;

15. Изпълнява дейностите по изменение плановете за имоти по реда на § 4 и посл. от ПЗР на ЗСПЗЗ;

16. Изпълнява дейностите по възстановяване на земеделски земи във възстановими стари реални граници в регулация по реда на чл.13а от Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

17. Изпълнява дейностите по допускане изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове;

18. Изпълнява дейностите и процедурите по одобряване и влизане в сила на устройствени планове;

19. Изготвя задания за изработване, изпълнява дейностите по осигуряване на възлагането и контрола на изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове;

20. Поддържа регистър на исканията за допускане изработване на проекти на устройствени планове и изменения на устройствени планове;

21. Поддържа регистър на одобрените и влезли в сила устройствени планове;

22. Упражнява контрол по спазването и прилагането на устройствените планове;

23. Присъства при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и заверява издадени протоколи по образец в рамките на своята компетентност.

24. Издава скици, справки и удостоверения в случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;

25. Извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на физически и юридически лица;

26. Участва със свои експерти по компетентност в Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/;

27. Участва със свои експерти и специалисти по компетентност в комисии.

28. Изготвя задания за проектиране и изработване на инвестиционни проекти за общински обекти;

29. Изпълнява дейностите по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и поддържа регистър на одобрените инвестиционни проекти;

30. Поддържа регистър на решенията на ОЕСУТ;

31. Изпълнява дейностите по издаване на разрешенията за строеж и поддържа регистър на издадените разрешения за строеж;

32. Изпълнява дейностите по приемане на екзекутивна документация и поддържа регистър на екзекутивната документация;

33. Изпълнява дейностите по въвеждане в експлоатация на строежи от 4 и 5 категория и поддържа регистър на въведените в експлоатация строежи.

34. Изпълнява дейностите по регистрирането на техническите паспорти на строежите и поддържа регистър на техническите паспорти на строежите;

35. Изпълнява дейностите по изработване и актуализиране на схемата за разполагане на преместваеми обекти;

36. Изпълнява дейностите по издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и поддържа регистър на издадените разрешения;

37. Изпълнява дейностите по изработване и актуализиране на схемата за разполагане на билбордове;

38. Изпълнява дейностите по издаване разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи и поддържа регистър на издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи;

39. Изпълнява дейностите по административен контрол по устройство на територията и строителството, недопускане и отстраняване на незаконно строителство за строежи от четвърта до шеста категория;

40. Изпълнява дейностите по Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях;

41. Осъществява дейностите и контрола по поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане;

42. Изпълнява дейностите по принудително премахване на незаконно поставени преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч;

43. Изпълнява дейностите по административно-наказателна отговорност.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч