Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № РД-04-186 / 01.11.2023 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: определям комисия за землищата на община Ловеч, област Ловеч със задача да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи - пасища, мери, ливади за 2024 година и изготви доклад до Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч при постигнати такива.