Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зелената система на гр. Ловеч

Основата на Зелената система на гр. Ловеч се формира от паркови елементи, включващи хълмовете, по-големите паркови площи, крайречната зеленина на р. Осъм и множество по-малки градини, формиращи “мозаечна структура”, неравномерно покриваща градската територия. Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение (преди всичко гробищните паркове ) и зелените площи за ограничено обществено ползване (реализирани към жилищните комплекси и обществените сгради, зелените площи в имотите на частните физически и юридически лица), както и уличното озеленяване. Зелените площи на всяко населено място могат да се класифицират в няколко вида:

 

- Зелени площи за широко обществено ползване

Зелените площи за широко обществено ползване в града заемат голяма част от общата площ на зелените площи. Те образуват гръбнака на Зелената система на града. Това са всички градини и паркове. Тези зелени площи изпълняват много важна функция. В тях се извършва  ежедневният отдих на населението и имат важна екологична роля и естетическо въздействие. Те обслужват и най-уязвимата част от населението – подрастващото поколение, майките с детските колички и възрастните хора. Тези паркови площи е необходимо да имат 5-10 минути на достъпност.

Тези паркови площи трябва да имат различна тематична насоченост и да са структурирани равномерно в чертите на урбанизираната територия.

Друг важен аспект е степента на изграденост на тези площи. За да изпълняват целия диапазон от функции, с които са натоварени, е необходимо изградеността им да е много висока.

- Зелени площи за ограничено ползване

Зелените площи с ограничено ползване формират най-широко застъпеното „изпълващо” озеленяване и създават най-разнообразна среда за спорт, забавления и рекреация. Тук влизат всички терени с дворично озеленяване, собственост на частните

физически и юридически лица. Това са зелените площи във всички имоти с жилищна и

обществено обслужваща функция. Тези терени представляват интерес, дотолкова доколкото изпълняват екологична функция и подобряват микроклимата.

Особено важни за тази категория зелени площи са междублоковите пространства. Те отчасти компенсират, липсата на паркови площи за широко обществено ползване, придават чувство за „мащаб“ в панелните комплекси и изпълняват важни рекреационни

функции за живущите в комплексите.

Други зелени площи за ограничено ползване са тези в здравните и учебни заведения и зелените площи около обществените сгради.

- Зелени площи със специфично предназначение

Зелените площи със специално предназначение в града заемат 58,9 ха, което съставлява 11,7 % от общата площ на зелените площи. Към тях спадат гробищните терени, мемориални паркове и зоологическа градина.

В световната класификация, не напразно гробищните терени се наричат гробищни паркове. Това са места със специфично предназначение и тяхното озеленяване е от особено значение. Освен чиста екологична функция, която е особено важна относно климатичната характеристика на града, тези площи е необходимо да създават определена нагласа и визия свързана с функцията им.

- Улично озеленяване

Това озеленяване е свързващо звено във всяка Зелена система. От функционална гледна точка, уличното озеленяване обвързва всички елементи и зелени площи в една обща система от публични пространства и места за отдих.

Освен функционалният аспект, екологичната роля на уличните дървета е незаменима. Тези насаждения са органически необходима съставна част от градския ландшафт и спомагат за създаването и поддържането на условия за една нормална, здравословна жизнена среда.

Озеленителните работи на гр. Ловеч имат дългогодишна история. И това дава чудесна възможност за анализиране и обобщаване на този опит. За такъв период много точно могат да се оценят, както добрите постижения, така и да се видят и отстранят грешки, неправилни решения и реализации.

Озеленяването на гр. Ловеч има какво да посочи като добри примери. Това са наистина качествени реализации при изграждането не само на паркови градски обекти, но особено и на първо място уличното озеленяване.

- Защитни и мелиоративни зелени площи

Тези зелени площи формират „рамката” на целия град. Осъществяват органична връзка с крайградския ландшафт и в равнинния ландшафт и играят особено важна екологична функция. Те биха филтрирали отчасти прашния въздух, образуван от обработката на почвата поради това, че гр.Ловеч е обграден от обработваеми полски площи, създаващи специфичен режим на пренос на замърсители от естествен произход.

- Защитени територии

Това са паркови територии със специален статут и режим. Те могат да бъдат улично озеленяване, паркове, градини или скверове, които с определени свои качества или като културно-историческо наследство да са определени от МОСВ или НИНКН, като защитени обекти, паметници на градинско-парковото изкуство, като части от групов паметник на културата или като защитени територии и зони. Тези паркови площи са пълноценен участник в Зелената система на града. Тяхното проектиране, изграждане и поддръжка е по-специално, в зависимост от режимите, които са посочили съответните ведомства – принципали на тези територии.

- Лесопаркови площи

На територията на Община Ловеч са разположени две сравнително големи лесопаркови зони – Парк “Стратеш“  и алея "Баш Бунар". Тези паркови площи са за широко обществено ползване, но поради своята специфика и дървесни масиви и характерно разположение те имат ключово значение за зелената система и огромна екологична стойност за града. Подходът към тях трябва да е по-специален, поради специфичните изисквания на екосистемата, да бъде в устойчиво състояние. По тази причина на тях е отделено специално внимание.