Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Етажна собственост

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър на основание чл.44 от Закона за управление на етажната собственост /обн. в ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г. и Наредба № 3 за създаване и поддържане…

Регистрация на Сдружение на етажната собственост по чл. 29, ал.1 от ЗУЕС

С Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г., обнародвано в ДВ бр.35/15.05.2015г. са приети Актуализирани Методически указания и документи за прилагане на програмата,…