Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Функции и правомощия

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

 

Кметът на Община Ловеч е орган на изпълнителната власт в общината.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджет на общината.

Кметът на общината представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината упражнява общо ръководство и контрол на дейността на общинската администрация.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. организира изпълнението на краткосрочните и дългосрочните планове и програми;
 3. провежда държавната политика за регионално развитие на територията на общината;
 4. организира изработването на общинския план за развитие, на концепцията за пространствено развитие на общината и ги внася за обсъждане и приемане от общинския съвет;
 5. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;
 6. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на общината;
 7. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет;
 8. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му;
 9. организира и контролира процеса по кандидатстване и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други донорски програми;
 10. изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки и при необходимост упълномощава други длъжностни лица да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях;
 11. внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация;
 12. утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
 13. утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация;
 14. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 15. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 16. отговаря за разработването, приемането, актуализацията и изпълнението на общинския бюджет;
 17. отговаря за определяне на целите на общината, идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол;
 18. организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 19. изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им;
 20. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
 21. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 22. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в общината, в страната и в чужбина;
 23. организира и ръководи управлението при бедствия и извънредни ситуации в общината;
 24. председателства Общинския съвет за сигурност и Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
 25. оказва съдействие на етажните собственост и и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 26. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 27. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 28. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 29. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;
 30. кметът на общината е Орган по настойничеството и по попечителството и може да делегира правомощието си на определено от него длъжностно лице;
 31. назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител и Етична комисия;
 32. назначава комисия от служители, която да осъществява контрол и проверки по § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ;
 33. прави ежегодно по подходящ начин публичен отчет за дейността на общинската администрация пред Общинския съвет и населението на общината;
 34. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 35. кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет;
 36. кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 37. кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата, в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.

При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.

Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди и решения.

На пряко подчинение на кмета на Община Ловеч са заместник-кметовете и секретаря, главния архитект, звено „Вътрешен одит”, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“, отдел „Контрол и сигурност” и служителят по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж