Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Гражданско състояние и актосъставяне

1997 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

1997 - 1 - Легализация. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Бюджетна дейност „Обреди“

2000 - ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2017 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

2017 - 1 - Легализация. Издаване на удостоверение за СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА.

2018 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2020 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ ФОТОКОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2034 - ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

2034 - 1 - Легализация. Издаване на препис–извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.