Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Гражданско състояние и актосъставяне

1. АО_01. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва раждане,…

2. AO_02. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва раждане,…

3. АО_03. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва дата…

4. АО_04. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва дата…

5. АО_05. ИЗДАВАНЕ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ПЪРВИ ПЪТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва дата…

6. АО_06. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва дата…

7. АО_07. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва липса…

8. АО_08. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва законните…

9. АО_09. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва наличието…

10. АО_10. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва наличието…

11. АО_12. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва наличието…

13. АО_14. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва, че…