Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 117 кв.м., предназначена за търговия и начин на трайно ползване на имота-за друг обществен обект, находящ се в кв. 25 по Регулационния план на с. Лешница

ÐдноеÑажна маÑивна ÑгÑада ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоена Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 117 кв.м., пÑедназнаÑена за ÑÑÑÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¸ наÑин на ÑÑайно ползване на имоÑа-за дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 25 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐеÑниÑа

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 43579.500.129.1, със застроена площ от 117 кв.м., предназначена за търговия, построена върху поземлен имот с идентификатор 43579.500.129 и начин на трайно ползване на имота-за друг обществен обект, комплекс, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 43579.500.546 и 43579.500.668 (улица) по Кадастралната карта на с. Лешница, актуван с АЧОС № 54628/29.08.2016 година. Имотът представлява част от УПИ I в кв. 25 с площ 117 кв. м., ведно с построената върху него едноетажна масивна сграда с площ от 117 кв.м., за търговия. Начин на трайно ползване на имота-за друг обществен обект, комплекс, при граници: улица Хан Крум и УПИ I-546q находящ се в кв. 25 по Регулационния план на с. Лешница. Имотът е с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч