Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1187 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), находящ се в кв. 27 по Регулационния план на с. Горно Павликене

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1187 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване â ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), наÑодÑÑ Ñе в кв. 27 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐоÑно Ðавликене

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.686 с площ от 1187 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16883.500.685, 16883.500.901,  16883.500.684,  16883.500.683,  16883.500.694 (улица) по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Горно Павликене, актуван с АЧОС № 55922/22.07.2020 година. Имотът представлява УПИ ХIII с площ от 1187 кв. м., начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, находящ се в кв. 27 по Регулационния план на с. Горно Павликене, при граници: ул.,,Йорданка Чанкова”, УПИ ХIV, УПИ Х, УПИ ХI и УПИ ХII по ПУП на с. Горно Павликене. Разположен на ул. ,,Йорданка Чанкова” с уредени регулационни отношения

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч