Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 12741 кв. м., начин на трайно ползване-за друг вид производствен, складов обект, находящ се в кв. 9015 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 12741 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за дÑÑг вид пÑоизводÑÑвен, Ñкладов обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 9015 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.502.1070 с площ от 12741 кв. м., начин на трайно ползване-за друг вид производствен, складов обект, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.502.1069 (улица), 43952.53.25 (полски път) и 43952.502.298 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55395/1 1.02.2019 година. Имотът представлява УПИ X с планоснимачен № 131 и площ от 12741 кв. м., находящ се в кв. 9015 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за други промишлени територии, при граници: улица, УПИ IX-298 и полски път по Г1УП на гр. Ловеч. Разположен в Северна индустриална зона с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч