Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1280 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1280 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.627 с площ от 1280 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.628, 16002.68.626, 16002.68.638, 16002.68.564 (улица) и 16002.68.629 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51677/22.10.2001 година. Имотът представлява УПИ II с планоснимачен № 627 с площ от 1200 кв. м., находящ се в кв. 67 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.) при граници: УПИ I, улица Марица УПИ III-628, УПИ IV-629 и УПИ ХIII-638 от кв. 67 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж