Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1293 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1293 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.633 с площ от 1293 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.639 (улица), 16002.68.634, 16002.68.635, 16002.68.632 и 16002.68.596(улица) по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51680/22.10.2001 година. Имотът представлява УПИ VIII с планоснимачен № 633 и с площ от 1300 кв. м., находящ се в кв. 67 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: улица Марица, УПИ IХ-634, УПИ VII-632 и улица Китката от кв. 67 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж