Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1304 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1304 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.622 с площ от 1304 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.618, 16002.68.619, 16002.68.620, 16002.68.565 (улица), 16002.68.623 и 16002.68.621 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51667/18.10.2001 година. Имотът представлява УПИ ХI с планоснимачен № 622, с площ от 1200 кв. м., находящ се в кв. 66 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: УПИ VIII-619, улица Бойчо Огнянов, УПИ ХII-623 и УПИ Х-621 от кв. 66 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж