Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1353 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1353 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.621 с площ от 1353 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.619, 16002.68.620, 16002.68.565 (улица), 16002.68.622 и 16002.68.596 (улица) по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51665/18.10.2001 година. Имотът представлява УПИ Х с планоснимачен № 621, с площ от 1300 кв. м., находящ се в кв. 66 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: УПИ IX-620, улица Бойчо Огнянов, УПИ ХI-622 и улица Китката от кв. 66 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч