Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1376 кв. м., начин на трайно ползване-за друг обществен обект, находящ се в кв. 41 по Регулационния план на с. Йоглав

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1376 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 41 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Ðоглав

Незастроен поземлен имот с идентификатор 34093.126.449 с площ от 1376 кв. м., начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 34093.126.414 (улица), 34093.126.362, 34093.126.361 и 34093.126.469 по Кадастралната карта на с. Йоглав, актуван с АЧОС № 54374/20.07.2015 година. Имотът представлява УПИ XIV от кв. 41 с площ 1376 кв. м., начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, при граници: улица Мелнишка, УПИ XV-469 и УПИ XIII-362, находящ се в кв. 41 по Регулационния план на с. Йоглав. Имотът е с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч