Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1383 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1383 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.628 с площ от 1383 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.639(улица), 16002.68.627, 16002.68.564 (улица) и 16002.68.629 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51678/22.10.2001 година. Имотът представлява УПИ III с планоснимачен № 628 и с площ от 1200 кв. м., находящ се в кв. 67 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: улица Марица, УПИ II-627, улица Марица и УПИ IV-629 от кв. 67 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж