Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1441 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1441 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.635 с площ от 1441 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.), при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.631, 16002.68.632, 16002.68.633, 16002.68.611 (улица), 16002.68.636 и 16002.68.634 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51682/22.10.2001 година. Имотът представлява УПИ Х с планоснимачен № 635 и с площ от 1400 кв. м., находящ се в кв. 67 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: УПИ VII-632, улица Китката, УПИ ХI-636 и УПИ IХ-634 от кв. 67 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж