Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1455 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1455 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.638 с площ от 1455 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.), при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.627, 16002.68.629, 16002.68.611 (улица), 16002.68.626 и 16002.68.637 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС № 51685/22.10.2001 година. Имотът представлява УПИ ХIII с планоснимачен № 638 и площ от 1400 кв. м., находящ се в кв. 67 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: УПИ II-627, УПИ IV-629, улица Китката, УПИ I-626, УПИ ХII-637 от кв. 67 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан в края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч