Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1938 кв.м., начин на трайно ползване-за автогара, автоспирка, находящ се в кв. 60а по Регулационния план на с. Александрово

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1938 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване-за авÑогаÑа, авÑоÑпиÑка, наÑодÑÑ Ñе в кв. 60а по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1464 с площ от 1938 кв.м., начин на трайно ползване-за автогара, автоспирка, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.1340 (улица) и 00299.381.1343 (улица) по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 53689/04.06.2013 година. Имотът представлява УПИ II с площ от 1938 кв. м., находящ се в кв. 60а по Регулационния план на с. Александрово, при граници: ул. "Гарата" по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Гарата" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч