Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1961 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), по Кадастралната карта на с. Стефаново

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1961 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СÑеÑаново

Незастроен поземлен имот с идентификатор 69225.221.296 с площ от 1961 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 69225.221.294, 69225.221.297, 69225.221.298, 69225.221.299, 69225.221.232 (улица) и 69225.221.295 по Кадастралната карта на с. Стефаново, актуван с АЧОС № 51019/14.09.1998 година. Имотът представлява УПИ IV с площ от 1972 кв. м., находящ се в кв. 20 по Регулационния план на с. Стефаново, при граници: ул. Странджата, УПИ II, УПИ III и УПИ VI по ПУП на гр. Ловеч. Разположен на ул. Странджата с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч