Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 1964 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), по Кадастралната карта на с. Стефаново

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1964 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СÑеÑаново

Незастроен поземлен имот с идентификатор 69225.221.301 с площ от 1964 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 69225.221.302 (улица), 69225.221.300, 69225.221.299, 69225.221.298 и 69225.221.229 (улица) по Кадастралната карта на с. Стефаново, актуван с АЧОС № 51022/14.09.1998 година. Имотът представлява УПИ VIII с площ от 1972 кв. м., находящ се в кв. 20 по Регулационния план на с. Стефаново, при граници: ул. Георги Бенковски, ул. Васил Левски, УПИ V и УПИ VIII по ПУП на гр. Ловеч. Разположен на ул. . Васил Левски с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж