Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 305 кв. м, начин на трайно ползване-индивидуално застрояване по Кадастралната карта на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 305 кв. м, наÑин на ÑÑайно ползване-индивидÑално заÑÑÑоÑване по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.506.220 с площ от 305 кв. м., начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, при граници: поземлени имоти с идентификатори 43952.506.219, 43952.506.216, 43952.506.8378(улица) и 43952.506.227 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55905/17.06.2020 година. Имотът представлява УПИ VI с планоснимачен № 220 и с площ от 306 кв. м., находящ се в кв. 17 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за индивидуално жилищно застрояване при граници: УПИ VI-215, УПИ V, улица Райна Княгиня, УПИ Х-219 по ПУП на гр. Ловеч. Разположен на ул. Райна Княгиня № 5 с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч