Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 3127 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на с. Слатина, община Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 3127 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, пÑедÑÑавлÑÐ²Ð°Ñ Ð£ÐÐ I в кв. 65 по ÐУÐ-ÐРРна Ñ. СлаÑина, обÑина ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1183 с площ от 3127 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при съседи: 67218.160.979, 67218.160.1182, 67218.160.1184, 67218.160.817 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слатина, актуван с АЧОС № 52913/22.05.2009 година, представляващ УПИ I в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на с. Слатина, община Ловеч, предназначен „за жилищно застрояване и обществено обслужване", разположен на ул. „Рила

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч