Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 3658 кв. м., начин на трайно ползване-за обект комплекс за образование, находящ се в кв. 5 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 3658 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, наÑодÑÑ Ñе в кв. 5 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.102 с площ от 3658 кв. м., ведно с построената в него четири етажна, масивна, стомано-бетонна сграда, със сутерен-незавършено строителство, предназначен ,,за спортно училище” с идентификатор 43952.505.102.1, със застроена площ 1613 кв. м.и разгъната застроена 4636, състояща се от: Тяло ,,А”-четири етажно, масивна, стоманобетонно със застроена площ 848 кв. м. и разгъната застроена 1951 кв. м. в това число: застроена площ на I-ви етаж 848 кв. м.; застроена площ на II-ри етаж 503 кв. м.; застроена площ на III-ти етаж 346 кв. м.; VI-ти етаж със застроена площ 254 кв. м. и сутерен с площ 731 кв. м.; Тяло ,,Б”- четири етажно, масивна, стоманобетонно със застроена площ 765 кв. м. и разгъната застроена 2685 кв. м. в това число: застроена площ на I-ви етаж 765 кв. м.; застроена площ на II-ри етаж 716 кв. м.; застроена площ на III-ти етаж 68 кв. м.; VI-ти етаж със застроена площ 523 кв. м. и сутерен с площ 753 кв. м. Сградата е изпълнена на етап ,,груб строеж”. Начин на трайно ползване-за обект комплекс за образование, при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.505.93(улица), 43952.505.103 и 43952.505.66 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 52885/14.07.2008 година. Имотът представлява УПИ ХI с планоснимачен № 102 и площ от 3658 кв. м., находящ се в кв. 5 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за територии заети от населени места при граници: ул. Хан Кубрат, Спортна зала, Водопровод по ПУП на гр. Ловеч. Разположен на ул. Хан Кубрат с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч