Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 3926 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 3926 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1182 с площ от 3926 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.1184, 67218.160.1185, 67218.160.979 (улица) и 67218.160.1183 по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 52914/22.05.2009 година. Имотът представлява УПИ III-планоснимачен № 1182 с площ 3926 кв. м., находящ се в кв. 65 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване и обществено обслужване, при граници: 1183, 1185, УПИ II-1184 и улица Васил Левски от кв. 65 по ПУП на с. Слатина. Разположен в южната част на село Слатина към края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч