Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 4281 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), находящ се в кв. 32 по Регулационния план на с. Йоглав

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4281 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), наÑодÑÑ Ñе в кв. 32 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Ðоглав

Незастроен поземлен имот с идентификатор 34093.126.261 с площ от 4281 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 34093.126.413 (улица), 34093.126.260 и 34093.126.416 (улица) по Кадастралната карта на с. Йоглав, актуван с АЧОС № 51615/12.03.2001 година. Имотът представлява УПИ I от кв. 32 с площ 4160 кв. м., начин на трайно ползване-за маслобойна, при граници: улица Мелнишка, УПИ V- 260 и улица, находящ се в кв. 32 по Регулационния план на с. Йоглав. Имотът е с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч