Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 495 кв. м, начин на трайно ползване-индивидуално застрояване по Кадастралната карта на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 495 кв. м, наÑин на ÑÑайно ползване-индивидÑално заÑÑÑоÑване по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.509.9639 с площ от 495 кв. м., начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, при граници: поземлени имоти с идентификатори 43952.509.9693, 43952.509.9617(улица), и 43952.509.9614(улица) по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 52089/12.12.2005 година. Имотът представлява УПИ V с планоснимачен № 9639 и с площ от 495 кв. м., находящ се в кв. 102 по Регулационния план на гр. Ловеч за кв. Гозница, отреден за ниско застрояване (до 10 м.) при граници: улица Момина сълза, УПИ IV-9293, тупикова улица-о.т. 487 и улица Янтра по ПУП на гр. Ловеч за кв. Гозница. Разположен на ул. Янтра в кв. Гозница с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч