Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 495 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), представляващ УПИ V в кв. 102 по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, с отреждане" За общ. обслужване",разположен на ул. „Акад. Иширков" №10

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 495 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: ÐиÑко заÑÑÑоÑване (до 10m),  пÑедÑÑавлÑÐ²Ð°Ñ Ð£ÐÐ V в кв. 102 по ÐУÐ-ÐРРна гÑ.ÐовеÑ, Ñ Ð¾ÑÑеждане" Ðа обÑ. обÑлÑжване",Ñазположен на Ñл. âÐкад. ÐÑиÑков" â10

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.509.9639 с площ от 495 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), при съседи: 43952.509.9293, 43952.509.9617,43952.509.9664 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр Ловеч, актуван с АЧОС № 52089/12.12.2005 година, представляващ УПИ V в кв. 102 по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, с отреждане" За общ. обслужване",разположен на ул. „Акад. Иширков" №10

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч