Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 554 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 554 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.513.2262 с площ от 554 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници: поземлени имоти с идентификатори 43952.513.2261, 43952.513.4515, 43952.513.2264, 43952.513.2265 и 43952.513.9545 (улица) по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55888/18.05.2020 година. Имотът представлява УПИ III с планоснимачен № 2262 и с площ от 554 кв. м., находящ се в кв. 132 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за жилищно строителство при граници: УПИ II-2261, УПИ I-4515, УПИ V-2264, УПИ IV-2265 и ул. Чаталджа по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в зона. Дикисана на ул. Чаталджа № 2 с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч