Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 567 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), находящ се в кв. 250 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 567 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), наÑодÑÑ Ñе в кв. 250 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.516.200 с площ от 567 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.516.193 (улица), 43952.516.201, 43952.516.202 и 43952.516.199 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54864/14.07.2017 година. Имотът представлява УПИ IX с планоснимачен № 200 и площ от 567 кв. м., находящ се в кв. 250 по Регулационния план на гр. Ловеч, при граници: ул. Васил Левски, УПИ X-201, УПИ XI-202 и УПИ VIII-199 по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в кв. Дръстене на ул. Васил Левски № 164 с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж