Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 567 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 567 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.954 с площ от 567 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.955, 67218.160.614, 67218.160.1011 (улица) и 67218.160.953 по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 51770/14.02.2002 година. Имотът представлява УПИ ХV-планоснимачен № 954 с площ 530 кв. м., находящ се в кв. 81 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване, при граници: УПИ ХIII-955, УПИ XIV-953, УПИ XVI-614 и улица Ангел Кънчев от кв. 81 по ПУП на с. Слатина. Разположен в края на регулацията на селото с уредени регулационни отношения. Имотът се използва за овощна градина и лозе към момента.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч