Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 650 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 101а по Регулационния план на с. Александрово

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 650 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 101а по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1303 с площ от 650 кв.м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.1302, 00299.381.1299, 00299.381.1298, 00299.381.1297, 00299.381.1304 и 00299.381.1369 (улица) по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 50587/23.01.1998 година. Имотът представлява УПИ IV с площ от 640 кв. м., находящ се в кв. 101а по Регулационния план на с. Александрово, при граници: ул. "Генерал Скобелев", УПИ V, УПИ XI и УПИ III по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Генерал Скобелев" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч