Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОДАДЕН - Незастроен поземлен имот с площ от 655 кв. м., начин на трайно ползване-терени на обществени сгради и центрове, находящ се в кв. 25 по Регулационния план на с. Сливек

ÐРÐÐÐÐÐÐ - ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 655 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ÑеÑени на обÑеÑÑвени ÑгÑади и ÑенÑÑове, наÑодÑÑ Ñе в кв. 25 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Сливек

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.327 с площ от 655 кв. м., начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67324.250.328, 67324.250.332, 67324.250.406 и 67324.250.326 по Кадастралната карта на с. Сливек, актуван с АЧОС № 51418/10.12.1999 година. Имотът представлява УПИ XIII-327 с площ от 655 кв. м., начин на трайно ползване-терени на обществени сгради и центрове, при граници: улица, УПИ XIV-328, УПИ XVIII-332, УПИ XVII-326 (спортен терен) и края на регулацията, находящ се в кв. 25 по Регулационния план на с. Сливек. Разположен в края на регулацията с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч