Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 665 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 101а по Регулационния план на с. Александрово

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 665 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 101а по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1297 с площ от 665 кв.м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.1298, 00299.381.1370 (улица), 00299.381.1296, 00299.381.1305, 00299.381.1304 и 00299.381.1303 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 50593/23.01.1998 година. Имотът представлява УПИ Х с площ от 650 кв. м., находящ се в кв. 101а по Регулационния план на с. Александрово, при граници: УПИ IX, УПИ V, УПИ XI и ул. "Осъм" по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Осъм" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч