Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 683 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 113 по Регулационния план на с. Александрово

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 683 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 113 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1260 с площ от 683 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.1259, 00299.381.1266, 00299.381.1265, 00299.381.1264, 00299.381.1261 и 00299.381.1364 (улица) по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 50605/26.01.1998 година. Имотът представлява УПИ III с площ от 660 кв. м., находящ се в кв. 113 по Регулационния план на с. Александрово, при граници: ул. "Мадара", УПИ II, УПИ VIII и УПИ IV по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Мадара" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч