Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 7008 кв. м., начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, находящ се в кв. 83 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 7008 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за дÑÑг вид заÑÑÑоÑване, наÑодÑÑ Ñе в кв. 83 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.507.4622 с площ от 7008 кв. м., начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.507.9612 (улица), 43952.507.9619 и 43952.507.4623 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 52498/13.10.2006 година. Имотът представлява УПИ III с планоснимачен № 4622 и площ от 7184 кв. м., находящ се в кв. 83 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за обществено обслужване, при граници: улица, УПИ 1 от кв. 324, УПИ I от кв. 323 и УПИ I от кв. 83 по ПУП на гр. Ловеч. Разположен до „Мелта-90 АД" с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч