Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 705 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 705 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.957 с площ от 705 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.958, 67218.160.959, 67218.160.956 и 67218.160.1108 (улица) по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 51766/14.02.2002 година. Имотът представлява УПИ ХI-планоснимачен № 957 с площ 720 кв. м., находящ се в кв. 81 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване, при граници: УПИ IХ-959, УПИ Х-958, УПИ ХII-956 и улица от кв. 81 по ПУП на с. Слатина. Разположен в края на регулацията на селото с неуредени регулационни отношения. Имотът се използва за пасище към момента.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч