Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 720 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), находящ се в кв. 35 по Регулационния план на с. Сливек

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 720 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), наÑодÑÑ Ñе в кв. 35 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Сливек

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.443 с площ от 720 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 67324.250.207, 67324.250.362, 67324.250.360 (улица), 67324.250.204 и 67324.250.205 по Кадастралната карта на с. Сливек, актуван с АЧОС № 54375/20.07.2015 година. Имотът представлява УПИ IV-443 с площ от 720 кв. м., начин на трайно ползване-за индивидуално застрояване, при граници: улица, УПИ V-207, УПИ III-204 и УПИ И-205, находящ се в кв. 35 по Регулационния план на с. Сливек. Имотът е с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч