Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 729 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 729 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.955 с площ от 729 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.956, 67218.160.614, 67218.160.953, 67218.160.954 и 67218.160.1108 (улица) по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 51768/14.02.2002 година. Имотът представлява УПИ ХIII-планоснимачен № 955 с площ 720 кв. м., находящ се в кв. 81 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване, при граници: УПИ ХII-956, УПИ ХIV-953, УПИ XV-954, УПИ XVI-614 и улица от кв. 81 по ПУП на с. Слатина. Разположен в края на регулацията на селото с уредени регулационни отношения. Имотът се използва за пасище към момента.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж