Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 746 кв. м., начин на трайно ползване-за ниско етажно свободно жилищно застрояване, находящ се в кв. 15 по Регулационния план на с. Сливек

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 746 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за ниÑко еÑажно Ñвободно жилиÑно заÑÑÑоÑване, наÑодÑÑ Ñе в кв. 15 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Сливек

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.429 с площ от 746 кв. м., начин на трайно ползване-за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67324.250.430, 67324.95.20 и 67324.250.370 (улица) по Кадастралната карта на с. Сливек, актуван с АЧОС № 52673/02.04.2007 година. Имотът представлява УГТИ 1-429 с площ от 746,58 кв. м., начин на трайно ползване-за ниско етажно свободно жилищно застрояване, при граници: улица, УГТИ II-430 и масив 20 (нискостеблена гора), находящ се в кв. 15 по Регулационния план на с. Сливек. Имотът е с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч