Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 775 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), находящ се в кв. 9037 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 775 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), наÑодÑÑ Ñе в кв. 9037 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.536 с площ от 775 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.502.49 (улица), 43952.519.535 и 43952.519.537 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 52990/16.07.2010 година. Имотът представлява УПИ XXXII с планоснимачен № 536 и площ от 775 кв. м., находящ се в кв. 9037 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за индивидуално застрояване, при граници: ул. (неизвестна), УПИ XXV-535, УПИ XXIV-537 по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в Северна индустриална зона с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж