Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 7798 кв. м, начин на трайно ползване-производствен складов обект, находящ се в кв. 2 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 7798 кв. м, наÑин на ÑÑайно ползване-пÑоизводÑÑвен Ñкладов обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 2 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.16 с площ от 7798 кв. м., начин на трайно ползване-производствен складов обект, при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.505.7(улица), 43952.505.45(улица), 43952.505.110, 43952.505.14, 43952.505.15 и 43952.505.10 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55919/21.07.2020 година. Имотът представлява УПИ VII с планоснимачен № 16 и площ от 7770 кв. м., находящ се в кв. 2 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за територии заети от населени места при граници: ул. Крайречна, ул. (неизвестна), УПИ VIII-172 и други транспортни терени по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в Източна промишлена зона с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч