Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 795 кв.м., начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 98 по Регулационния план на с. Дойренци

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 795 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване â незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 98 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐойÑенÑи

Незастроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.1095 с площ от 795 кв.м., начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 21823.262.1094, 21823.262.931 (улица), 21823.262.1096 и 21823.262.925 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Дойренци, актуван с АЧОС № 51251/05.02.1999 година. Имотът представлява УПИ IХ с площ от 795 кв. м., начин на трайно ползване: територии заети от населени места, находящ се в кв. 98 по Регулационния план на с. Дойренци, при граници: УПИ X, УПИ XI, УПИ VIII и ул. "Младост" по ПУП на с. Дойренци. Разположен на ул. "Младост" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч