Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 815 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 106 по Регулационния план на с. Александрово

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 815 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 106 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1227 с площ от 815 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.1228, 00299.381.1365 (улица), 00299.381.1226, 00299.381.1223, 00299.381.1222 и 00299.381.1221 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 50617/26.01.1998 година. Имотът представлява УПИ Х с площ от 800 кв. м., находящ се в кв. 106 по Регулационния план на с. Александрово, при граници: УПИ ХI, ул. "Рачо Радев", УПИ IX, УПИ VI, УПИ V (общински двор) и УПИ IV(общински двор) по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Рачо Радев" с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч