Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Незастроен поземлен имот с площ от 831 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), находящ се в кв. 90 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 831 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), наÑодÑÑ Ñе в кв. 90 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.508.9624 с площ от 831 кв. м., начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м), при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.508.9625, 43952.508.9627 (улица), 43952.508.9623 и 43952.234.15 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54206/14.05.2014 година. Имотът представлява УПИ V с планоснимачен № 9624 и площ от 831 кв. м., находящ се в кв. 90 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за жилищно строителство при граници: ул. Цар Иван Александър, УПИ IV-9623, УПИ VI-9625, 15 и 16 по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в кв. Гозница на ул. Цар Иван Александър № 138 с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж