Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 861 кв. м, начин на трайно ползване-за друг обществен обект, находящ се в кв. 252 по Регулационния план на гр. Ловеч

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 861 кв. м, наÑин на ÑÑайно ползване-за дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 252 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на гÑ. ÐовеÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.516.171 с площ от 861 кв. м., начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, при граници поземлени имоти с идентификатори: 43952.516.193 (улица), 43952.516.172 и 43952.516.180 по Кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 53143/14.02.2011 година. Имотът представлява УПИ IХ с планоснимачен № 171 и площ от 861 кв. м., находящ се в кв. 252 по Регулационния план на гр. Ловеч, отреден за терени на обществени сгради и центрове при граници: ул. Васил Левски, УПИ VIII-172 и други транспортни терени по ПУП на гр. Ловеч. Разположен в кв. Дръстене с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч