Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 869 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 869 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.960 с площ от 869 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.250, 67218.160.1074 (улица) и 67218.160.835 (улица) по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 51760/13.02.2002 година. Имотът представлява УПИ ХII-планоснимачен № 960 с площ 420 кв. м., находящ се в кв. 43 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване, при граници: улица Александър Стамболийски, УПИ Х, УПИ ХI-250 и улица от кв. 83 по ПУП на с. Слатина. Разположен в селото с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч