Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 961 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 1 по Регулационния план на с. Скобелево

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 961 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-незаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе в кв. 1 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Скобелево

Незастроен поземлен имот с идентификатор 66799.84.303 с площ от 961 кв. м., начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 66799.84.207 (улица), 66799.84.195, 66799.84.196, 66799.84.269 и 66799.84.201 (улица) по Кадастралната карта на с. Скобелево, актуван с АЧОС № 50872/07.09.1998 година. Имотът представлява УПИ II от кв. 1 с площ 850 кв. м., начин на трайно ползване-за жилищно застрояване, при граници: улица, УПИ 1-195, УПИ XII-196, УПИ III-269 и улица Георги Филчев, находящ се в кв. 1 по Регулационния план на с. Скобелево. Имотът е с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч