Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 969 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), находящ се в кв. 6 по Регулационния план на с. Владиня

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 969 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване â ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), наÑодÑÑ Ñе в кв. 6 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐладинÑ

Незастроен поземлен имот с идентификатор 11452.132.662 с площ от 969 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при граници, поземлени имоти с идентификатори: 11452.132.663, 11452.132.603 (улица), 11452.132.660, 11452.132.661 и 11452.132.602 (улица) по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Владиня, актуван с АЧОС № 51727/15.01.2002 година. Имотът представлява УПИ V с площ от 969 кв. м., начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, находящ се в кв. 6 по Регулационния план на с. Владиня, при граници: УПИ VI, УПИ IV, УПИ ХIX и ул. ,,Сергей Румянцев” по ПУП на с. Владиня. Разположен на ул. ,,Сергей Румянцев” с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч