Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 995 кв.м, начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в кв. 15 по регулационния план на с. Сливек

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 995 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване - ÐезаÑÑÑоен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° жилиÑни нÑжди, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 15 по ÑегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Сливек

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.430 с площ от 995 кв.м, начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 67324.250.431, 67324.95.20, 67324.250.429, 67324.250.560 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Сливек, актуван с АЧОС № 52674/02.04.2007 година, представляващ УПИ II в кв. 15 по регулационния план на с. Сливек, община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч