Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1058 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) по Кадастралната карта на с. Горан

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1058 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м.) по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑан

Незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.450 с площ от 1058 кв. м., начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.455, 16002.68.456,16002.68.601, 16002.68.566 (улица), 16002.68.448, 16002.68.449 и 16002.68.603 по Кадастралната карта на с. Горан, актуван с АЧОС.№ 51655/17.10.2001 година. Имотът представлява УПИ ХVI с планоснимачен № 450, с площ 1000 кв. м., находящ се в кв. 65 по Регулационния план на с. Горан, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: УПИ V-445, улица Осъм, УПИ I-448, УПИ II-449, ХV-603 от кв. 65 по ПУП на с. Горан. Разположен в югоизточната част на село Горан към края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч